TCS | Modal Saham Biasa

Last Quarter:

1.97B INR

Tahun Lepas:

1.95B INR